మొగ్గలు : కవిత 


************************************

- భీంపల్లి శ్రీకాంత్


నవ్య మీడియా
 

డిసెంబర్ 11 2018
భీంపల్లి శ్రీకాంత్ : ఆటవెలది పద్యం 


************************************

- దుబ్బకుల కృష్ణస్వామి 


మొగ్గలు : కవిత 


************************************


- భీంపల్లి శ్రీకాంత్


నవ్య మీడియా

డిసెంబర్ 04 2018


తెలంగాణ జల కవితోత్సవం : పుస్తక సమీక్ష 


************************************


- భీంపల్లి శ్రీకాంత్


నవ్య : ఆంధ్రజ్యోతి 


చరితం : కవిత ************************************


- భీంపల్లి శ్రీకాంత్


సూర్య : దినపత్రిక